Životní prostředí

Měď je přirozeně se vyskytující prvek. Je přítomen v zemské kůře, v oceánech, jezerech a řekách – od minimálních stopových množství až k bohatým důlním ložiskům. Měď má daleko ke škodlivosti, naopak je nezbytná pro život – rostliny, ryby, zvířata a lidi, ti všichni potřebují pro svůj organismus měď.

Měď se přirozeně vyskytuje ve všech prostředích

Měď se přirozeně vyskytuje ve všech vodách, sedimentech a půdách. Ve skutečnosti, pokud půda obsahuje málo mědi, není vhodná pro produktivní zemědělskou orbu. Dvěma celosvětově nejdůležitějším potravinovým plodinám – rýži a pšenici – se nebude dařit v půdě s nedostatkem mědi, kde klesají výnosy a snižuje se kvalita sklizně.

V Evropě se 18 milionů hektarů obdělávané půdy (odpovídající 19% orné půdy), považuje z hlediska biologicky dostupné mědi za deficitní. Běžnou praxí je kompenzace tohoto deficitu hnojením půdy hnojivy, obohacenými mědí, a ošetřením síranem měďnatým.

Měď je přírodní, zcela recyklovatelná, odolná proti korozi, trvanlivá a antimikrobiální. Za normálních podmínek použití není měď vůči životnímu prostředí perzistentní, biokumulativní ani toxická.  Komplexní posouzení rizik – dobrovolně provedené měděným průmyslem a pokrývající výrobu, použití a konec životnosti v hodnotovém řetězci mědi – ukazuje, že stávající legislativní rámec celkově chrání evropské prostředí i zdraví průmyslových dělníků a široké veřejnosti.

Měď přispívá ke snížení škodlivých emisí oxidu uhličitého

Udržitelná energetická budoucnost Evropy závisí na partnerství energetické účinnosti s obnovitelnými zdroji energie. Efektivnější poskytování energetických služeb umožňuje rychlejší zefektivnění obnovitelných zdrojů energie a jejich významnější podíl na primární produkci energie.

Měď je základním materiálem pro budování energetických systémů budoucnosti. Hraje důležitou roli v oblasti obnovitelných energetických systémů, jako jsou solární, větrné, přílivové a vodní elektrárny, biomasa a geotermální zdroje. Měď je nejhodnotnější vodič tepla a elektřiny mezi kovy, používanými v infrastruktuře a konstrukci zařízení. Elektrické systémy využívající měď přenáší a využívají energii s vyšší účinností, což snižuje emise skleníkových plynů a optimalizuje náklady po dobu životnosti.

Věděli jste, že průměrný procentuální obsah mědi v zemské kůře je 0,005%?

Měď je přítomna v zemské kůře, v oceánech, jezerech a řekách – od minimálních stopových množství až k bohatým důlním ložiskům

Zvětšení průměru měděného vodiče snižuje škodlivé uhlíkové emise. Mezi výhody patří vysoké faktory environmentální návratnosti, snížení nákladů po dobu životnosti systému a 100% recyklovatelnost po ukončení životnosti.