Regulační rámec

Ať už jde o zlepšení účinnosti a výkonu aplikací v oblastech energetiky a zdravotní péče nebo o to, aby se doprava, architektura či vytápění a chlazení staly šetrnějšími k životnímu prostředí, výrobky z mědi nikdy nebyly pro udržitelný růst Evropské unie významnější.

Prostřednictvím aktivit ECI a Eurometaux je evropský průmysl mědi odhodlán spolupracovat s orgány EU, aby napomohl ke splnění vysoké úrovně cílů v otázkách, jako je změna klimatu, účinné využívání zdrojů a opětovná industrializace Evropy. Současně potřebuje průmysl politiky a akce, zajišťující jeho konkurenceschopnost a jím vytvářenou zaměstnanost. Mezi hlavní problémy patří obchodování s emisemi, implementace REACH a tvorba cen energií.

EU a národní vlády přijímají stále složitější právní předpisy, upravující například ochranu spotřebitelů a životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví, průmyslové procesy a přepravu odpadů, obsahujících kov. ECI je odhodlána spolupracovat s regulátory na zajištění, že tyto právní předpisy poskytují výrobcům mědi spravedlivé zacházení a navíc přístup jeho výrobků na trh. Jednou z klíčových kompetencí ECI je použít široké oblasti historického bádání na dopady mědi na životní prostředí a na lidské zdraví, vyplnit klíčové mezery v údajích prostřednictvím nezávislého výzkumu a vývoje, a konsolidovat tyto poznatky do užitečné komunikace.

Dobrovolné posouzení rizik mědi a REACH dokumentace jsou nejrozsáhlejší a nejaktuálnější hodnocení, dostupná na celém světě. Je důležité a efektivní z hlediska zdrojů jak pro průmysl, tak pro tvůrce politik a regulátory po celém světě, založit na těchto dokumentech budoucí předpisy a normy.

Tato sekce poskytuje přehled nejdůležitějších předpisů a iniciativ, které mají v současné době dopad na odvětví mědi a jejího zpracovatelského řetězce.

Aby splnil svou povinnost péče, přijal měděný průmysl aktivní kroky svými dobrovolnými iniciativami, jako je Posuzování rizik a Environmentální profil měděných produktů.

Naše členské firmy splnily své povinnosti podle nařízení REACH. Poskytují Evropské komisi také informace pro studii systému pro obchodování s emisemi.

Výrobky z mědi přinášejí významné, pozitivní dopady na zmírnění klimatických změn prostřednictvím zlepšení energetické účinnosti, snížení spotřeby energie a zpřístupnění obnovitelných technologií. Energetické cíle EU 20/20/20 nelze dosáhnout bez zvýšeného využití měděných produktů.

Sdružení se sídlem v Bruselu zastupuje evropský průmysl neželezných kovů a poskytuje mu služby.